Lång väntan på LSS-stöd och stöd enligt SoL!

Pia Delin (L) Ordförande Liberalerna Örebro kommun Ledamot Funktionsstödsnämnden

Att tusentals får vänta på stöd enligt Lagen om stöd och service, LSS, och Socialtjänstlagen, SoL, gör mig förtvivlad. Under 2023 rapporterades 7 262 icke verkställda beslut i landet. Flest dröjsmål finns inom daglig verksamhet. Ökningen är störst inom personlig assistans. Vanliga orsaker är personal- och platsbrist.

Malin Danielsson (L) har i en Riksdagsdebatt den 21 mars tagit upp frågan om detta. Vad vidtar regeringen för åtgärder för att säkerställa att personer med funktionsnedsättning får det stöd de har rätt till.  Det gäller att få bukt med de långa handläggningstiderna och beslut som inte verkställs inom rimlig tid.

Kommunerna har det yttersta ansvaret för att de enskilda får det stöd de har behov av. De ska planera insatser för för människor med fysiska och psykiska funktionshinder. Sedan år 2022 pågår en utredning med uppdrag att analysera och ta ställning till om IVO behöver utökade och tydligare möjligheter att ingripa när det finns brister i kommunernas arbete.

Liberalerna ser en tydlig bild på att de styrande partierna i Örebro kommun: S, M och C inte i hög grad verkställer de beslut om bistånd som de sökande har behov av. Kommunen får betala en särskild avgift för de dröjsmål som bedöms vara oskäliga. Detta söks hos Förvaltningsrätten. Var tredje månad får politikerna, både i nämnd och fullmäktige, besked hur det ser ut i Örebro kommun. Tyvärr är köerna långa och det har byggt för lite gruppboenden samt lokaler för Daglig verksamhet. Liberalerna lade ett yrkande kring dessa köer i Funktionsnämnden på marsmötet, men de styrande partierna avslog detta yrkande.

Pia Delin (L)
Ledamot i Funktionsstödsnämnden i Örebro kommun