Livslångt lärande börjar med en bra start

Mats-Olof Liljegren, Adam Frustam och Gunilla Werme

När ett barn föds är glädjen stor. Nyfikenheten på livet kommer med det första andetaget. Det lilla barnets livsresa har precis startat och föräldrarna/vårdnadshavarnas ansvar är mycket stort för hur det ska gå.

En del barn behöver mer hjälp än andra och då står vi i ett liberalt styrt samhälle redo att bistå. Språkutvecklingen stöttar vi särskilt, en av de viktigaste förmågor barn ska tillägna sig. Liberalerna vill att alla barn ska följas upp då de är tre år, och barn som behöver stöd för att utveckla det svenska språket ska få det. Det gäller självfallet även teckenspråk.

Förskolan i Örebro kommun har varit ekonomiskt eftersatt, med stora konsekvenser för både barn och pedagoger. Barngruppernas storlek gör vi mindre för att säkerställa en god pedagogisk verksamhet i en trygg miljö där barnen ska möta behöriga förskollärare och barnskötare. Alla barn måste få en bra start.

I Liberalernas grundskola möts alla elever utifrån deras unika behov. Vi ställer om grundskolan till ett tydligt kunskapsfokus och säkerställer att både elever med särskild begåvning och de med behov av särskilt stöd får den stimulans de behöver. Vi höjer elevpengen för att ge rektorer mer makt och mandat att snabbt kunna sätta in det stöd som behövs. Vi ökar både kunskap och beredskap, så att barn med exempelvis neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) får rätt undervisning. Alla elever ska mötas av legitimerade lärare som bedriver professionell undervisning, i alla ämnen. Rektorer ska vara tydliga pedagogiska ledare och lärare ska primärt ägna sin tid åt undervisning.

Våra barn och ungdomars trygghet på Örebro kommuns skolor måste säkras. Skolsociala team, där skola, socialtjänst och polis samarbetar, ska införas för att skapa en trygg skolmiljö. Vi är oroliga för situationer med hot och våld och avser förse alla skolor med automatiskt yttre skalskydd och larm som rektor kan styra.

För att motverka psykisk ohälsa stärker vi elevhälsan, höjer kompetensen och sänker trösklarna. Det ska bli enklare att komma i kontakt när det behövs. Detta gäller inom alla områden – medicinskt, pedagogiskt, psykologiskt och socialt.

Vi avsätter resurser till bättre skolmat och vi vill ha en studie- och yrkesvägledning som möter eleverna tidigt för bästa möjliga vägledning. Drömmar ska inte bara drömmas.

Kvaliteten och tillgången på läromedel stärks genom specifika satsningar på både fysiska och digitala läromedel, och alla skolor ska ha tillgång till skolbibliotek med utbildad bibliotekarie. Vi satsar på kultur inom skolan för att utveckla elevernas kreativitet och självständighet. Elever ska utmana sina tankar och idéer, utveckla kritiskt tänkande och förståelse för andra.

Valfriheten är viktig för oss liberaler. Konkurrens och goda exempel gör att fler skolor blir attraktiva. Föräldrar och vårdnadshavare ska få det stöd de behöver för att kunna bestämma var barnet ska gå i skolan. Vi inför rättvisa möjligheter till skoltransport för alla, oavsett skolval. Det ska inte vara en kostnadsfråga att välja skola.

Gymnasiet är fortsättningen till ett eget liv med egen försörjning. En rik flora av utbildningar ger många vägar framåt. Lärlingsutbildningar införs för att ytterligare stärka möjligheten till ett arbete och ett gott liv.

Med en liberal politik sätts allas vår framtid i fokus. Det är genom en fungerande skolgång som kommande generationer tar sig an samhällsutvecklingen. Vi i Liberalerna vill skapa förutsättningar till en framtid där människor trivs, känner hopp och framtidstro. En framtid där de som kan och vill blir morgondagens stolta föräldrar som blickar framåt med tillförsikt.

 

Mats-Olof Liljegren, Liberalerna Örebro kommun
Talesperson i skolfrågor
2:e vice ordförande Grundskolenämnden

Adam Furustam, Liberalerna Örebro kommun
Ledamot Förskolenämnden

Gunilla Werme, Liberalerna Örebro kommun
Ledamot Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden