Räcker resurserna till grundskolan i Örebro kommun?

Mats-Olof Liljegren, Liberalerna Örebro kommun Talesperson i skolfrågor Ledamot Kommunfullmäktige 2:e vice ordförande Grundskolenämnden

Svar till Jimmy Nordengren (C), Jonas Håård (S) och Emelie Jaxell (M) 2024-05-31

Tack Jimmy Nordengren (C), Jonas Håård (S) och Emelie Jaxell (M) för ert svar och för att ni engagerar er. Jag uppskattar att ni tar er tid att diskutera skolans utmaningar och de insatser ni anser att ni gör för att förbättra situationen.

Jag vill börja med att klargöra varifrån siffran på 30 procent kommer. Den är baserad på den statistik ni själva redovisat i nämnden och avser betygen efter höstterminen. Det är en oroande siffra som visar att en betydande andel av våra niondeklassare riskerar att vara obehöriga till gymnasiet nu när läsåret tar slut.

Jag har försökt få fram nyare betygsstatistik från er styrande politiker och förvaltningen, men tyvärr har detta inte varit möjligt, vilket i sig också oroar mig. Varför är intresset för hur det går för våra elever inte högre prioriterat i nämnden?

Ni nämner att 19 procent av eleverna 2023 inte var behöriga till ett yrkesprogram på gymnasiet. Även detta är en alarmerande siffra som understryker behovet av ytterligare insatser. Varje procentenhet representerar ungdomar vars framtidsmöjligheter begränsas.

Jag är glad att ni bitvis lyssnat till Liberalernas krav på att öka resurserna till skola och förskola i er budget för 2025. Er satsning motsvarar tio procent av det ni sedan 2016 dragit ned på skolan. Konstigt nog drar ni dessutom av belopp för två års demografiska effekter trots att budgeten avser ett år. Det kan innebära att det inte blir mer resurser inne i klassrummen, trots er satsning, vilket visar sig först då medlen ska fördelas genom resursfördelningsmodellen. Det måste märkas på rektorns bord om det ska bli effekter i klassrummen.

Jag tror ni avsätter för lite resurser i förhållande till behoven. 

Det är också viktigt att inte bara fokusera på de ekonomiska aspekterna. Skollagen är tydlig med att varje elev har rätt till det stöd den behöver för att klara sin utbildning. Det är rektors ansvar att uppfylla denna lag, men behöver såklart resurser och stöd för att kunna göra detta. Att prioritera ekonomin framför elevernas behov är inte hållbart i längden för samhällsutvecklingen.

Ni skriver om språkutvecklingsprogram. Analoga och digitala verktyg som gratisplattformen LegiLexi är viktiga åtgärder. Men de måste kompletteras med en övergripande strategi som säkerställer att alla elever får det stöd de behöver, oavsett var de befinner sig i sin utbildningsresa. Här behöver mer göras. Vi i Liberalerna har hittills fått nej från er styrande på alla förslag vi lagt fram till nya, tidiga språkinsatser i grundskolan. Detta trots all vetskap om att språket är avgörande för hela skolgången.

Avgörande är också att alla elever undervisas av legitimerade lärare. Detta är en grundläggande förutsättning för att kunna erbjuda högkvalitativ utbildning. Det är långt kvar tills vi når Liberalernas mål om detta i Örebro kommun. Det måste prioriteras.

För oss i Liberalerna är en god utbildning grunden för en stark demokrati och ett blomstrande samhälle. Alla elever måste ges bättre möjligheter att nå gymnasiebehörighet. Vi kan inte fortsätta ha stora delar av elevkull efter elevkull som efter nio års studier lämnar Örebro kommuns grundskola utan möjlighet att komma in på gymnasiet.

Mats-Olof Liljegren, Liberalerna Örebro kommun
Talesperson i skolfrågor
2:e vice ordförande Grundskolenämnden