Vi vill se barnens kunskaper växa i skolan

Karolina Wallström och Mats-Olof Liljegren

Liberalerna är ett skolparti som alltid kämpar för barnens rätt till en likvärdig och bra skola. Skolutveckling handlar för oss om att om ta ansvar med ett övergripande och ett individuellt perspektiv. Alla elever i hela Örebro kommun ska ha likvärdiga möjligheter till god utbildning.

 

Örebro kommuns resursfördelningsmodell bygger på en elevpeng som är avsedd att täcka kostnader för lokaler, lärare och individuella åtgärder. Varje skolledare behöver ha tillräckliga resurser för att kunna möta varje elev utifrån individuella förutsättningar och behov. På alla skolor ska man ha möjligheter att inte hålla någon elev tillbaka men heller inte lämna någon efter.

 

Liberalernas budget fördelar 72 miljoner kronor mer till skolan jämfört med de styrande. Detta gör vi eftersom vi anser att dagens tilldelade resurser inte är tillräckliga. Var fjärde elev lämnar högstadiet med otillräckliga kunskaper för att kunna komma in på gymnasiet. Om vi också ska betala för tomma platser skulle det tyvärr leda till att ännu fler elever inte når gymnasiebehörighet.

 

Liberalerna har därför sagt ja till de styrandes förslag om att slå samman skolor. Det finns flera tusen platser mer än vad som behövs för att skapa luft och möjligheter till mindre klasser där lärare kan möta individuella behov. Vi tycker att processen har varit fel och att den kunde gjorts mycket, mycket bättre. Men vi anser trots det att vi behöver ta första steget för att säkra resurserna till lärare och undervisning.

 

Enligt Liberalernas program och budget ska vi ha max 20 elever i förskoleklass, max 25 från årskurs fyra och max 30 på högstadiet. Alla skolor måste ha en viss dimension för att det ska finnas resurser till legitimerade lärare, elevhälsa, skolbibliotek med utbildad bibliotekarie, speciallärare och specialpedagog, med mera. Och alla skolor ska ha resurser till att ge det stöd varje elev behöver för att nå målen.

 

Under många år har de styrande partierna dragit ner på skolan. Just nu är det Socialdemokraterna, Centerpartiet och Moderaterna som styr men förra och förrförra mandatperioden var Kristdemokraterna med i styret istället för Moderaterna.

 

Kanske hade vi kunnat ha fler tomma platser kvar om de här partierna låtit bli att ta bort resurser från skolan?

 

Det är dock historia nu och vi i Liberalerna har valt att förhålla oss till verkligheten. Vi är inget populistparti som har en sedelpress i källaren. Och vi konstaterar att inte heller vi skulle acceptera över tvåtusen tomma skolplatser med prognos för kanske tretusen. Vi vill fördela mer medel till skolan än de styrande men vi har inte obegränsat med resurser.

 

Det var ett tufft beslut från oss i Liberalerna att säga ja till förslagen de styrande la fram. Nuvarande styre behövde inte vårt ja. Majoriteten kunde fattat det här beslutet i Grundskolenämnden oavsett hur Liberalerna ställde sig. Såklart hade det varit otroligt mycket enklare för oss att bara säga nej.

 

Vi har full respekt för varje person som inte vill ha det här beslutet. Vi förstår dem. Det är en vårdnadshavares ansvar att värna de egna. Vårt ansvar som politiker är dock mer övergripande och vi ser att lokalbytet, med rätt stöd och bra processer ska kunna erbjuda barnen på söder bra utbildning. Med det sagt ska man inte förenkla dessa lokalbyten och behov av stort stöd på grund av förändring. Liberalerna kommer kämpa med varje medel vi har för att styrande och förvaltning nu gör allt de kan för att trygga en fortsatt skolutveckling, speciellt för de som får byta skollokaler mot sin vilja. Lokaler ska inte växa förrän det behövs, det är barnen som ska växa!

 

Karolina Wallström, Liberalerna Örebro kommun
Kommunalråd i opposition
2:e vice ordförande Kommunstyrelsen

Mats-Olof Liljegren, Liberalerna Örebro kommun
Talesperson i skolfrågor
2:e vice ordförande Grundskolenämnden